TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Кавказ Къэхутэныгъэ, Щэнхабзэ, Зэкъуэтыныгъэ Фонд Онлаин Каталог

Къэгъуэта запись псор:: 4206
MEŞBAŞE İSHAK
IЫхьэ: Tarih
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 2007
ТелъхьэпIэ Номыр: 38
MEŞBAŞE İSHAK
IЫхьэ: Tarih
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1999
ТелъхьэпIэ Номыр: 39
MEŞBAŞE İSHAK
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1991
ТелъхьэпIэ Номыр: 40
MEŞBAŞE İSHAK
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1992
ТелъхьэпIэ Номыр: 41
MEŞBAŞE İSHAK
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1993
ТелъхьэпIэ Номыр: 42
MEŞBAŞE İSHAK
IЫхьэ: Tarih
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 2001
ТелъхьэпIэ Номыр: 43
KANTE EZİB
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( KABERDEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1989
ТелъхьэпIэ Номыр: 45
ÇERKES FOND
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: RUSÇA - ADIGECE
Щытырадза Зэман: 2001
ТелъхьэпIэ Номыр: 47
AÇKAN RİTE
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( KABERDEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 2004
ТелъхьэпIэ Номыр: 50
HUT ŞEMSEDİN
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1986
ТелъхьэпIэ Номыр: 52
PENEŞU JAZREN
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1991
ТелъхьэпIэ Номыр: 53
HAFIÇE MUHAMMED
IЫхьэ: Diğer Konular
Бзэ: ADIGECE ( KABERDEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 2006
ТелъхьэпIэ Номыр: 54
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1996
ТелъхьэпIэ Номыр: 55
HAFITSE MUHAMMED
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( KABERDEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 2002
ТелъхьэпIэ Номыр: 56
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 2002
ТелъхьэпIэ Номыр: 57
LIHESE MUGDİN
IЫхьэ: Resim - Müzik- -Heykel ve diğer Sanat dalları
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 2003
ТелъхьэпIэ Номыр: 62
IЫхьэ: Tarih
Бзэ: ADIGECE ( KABERDEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1997
ТелъхьэпIэ Номыр: 66
ŞOTA VUSTAVELİ
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1989
ТелъхьэпIэ Номыр: 70
KUBE ŞABAN
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1993
ТелъхьэпIэ Номыр: 73
MEŞBAŞE İSHAK
IЫхьэ: Tarih
Бзэ: ADIGECE ( ADIGEY DİYALEKTİ )
Щытырадза Зэман: 1996
ТелъхьэпIэ Номыр: 74
3WTURK CMS

© 2015 Кавказ Къэхутэныгъэ, Щэнхабзэ, Зэкъуэтыныгъэ Фонд